Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Okres objęty sprawozdaniem finansowym
od 2019-01-01 do 2019-12-31


Roczne sprawozdanie

merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019


Rachunek zysków i strat

na podstawie załącznika nr 6 ustawy o rachunkowości za okres od 2019-01-01 do 2019-12-31


Bilans

zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości sporządzony na dzień 2019-12-31


Informacja dodatkowa

data sporządzenia 2020-03-30