Standardy ochrony małoletnich w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Amicus”

USTAWA

z dnia 28 lipca 2023 r.

o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw1)


Polityka ochrony dzieci
Preambuła

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik placówki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik placówki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej placówki oraz swoich kompetencji. Niniejszy dokument został stworzony, aby zapewnić naszym wychowankom harmonijny rozwój w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku.

Rozdział I
Objaśnienie terminów

§1

 1. Pracownikiem placówki jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, wolontariusze i praktykanci.
 2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
 4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
 5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jaką­kolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 6. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z In­ternetu przez dzieci na terenie placówki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
 7. Osoba odpowiedzialna za Standardy ochrony małoletnich w placówce to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawu­jący nadzór nad realizacją Standardów ochrony małoletnich w placówce.
 8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
 9. Skrzynki korespondencji – skrzynki umieszczone w placówce do przekazywania korespondencji od dzieci do dyrektora placówki.

 

Rozdział II
Procedury związane z przyjęciem do pracy

§1

 1. Kandydat na stanowisko wychowawcy musi posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wypełnia kwestionariusz osobowy, na podstawie którego dyrektor dokonuje weryfikacji w Rejestrze przestępców na tle seksualnym – z dostępem ograniczonym.
 2. Kandydat otrzymuje skierowanie na badania do Przychodni Medycyny pracy
 3. Kandydat podpisuje umowę i oświadczenia dotyczące procesu pracy. Zostaje także poinformowany o obowiązujących standardach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
 4. Kandydat przed podjęciem pracy z dziećmi zostaje przeszkolony przez dyrektora w zakresie: prawidłowych relacji obowiązujących podczas wykonywania pracy z dziećmi, zapewnienia im bezpieczeństwa, procedur dotyczących rozpoznawania i zgłaszania przypadków przemocy w placówce.(załącznik 1)
 5. W pierwszy dzień pracy na stanowisku zostaje przeszkolony przez inspektora BHP.

§2

 1. Kandydat na stanowisko wolontariusz, praktykant i każda osoba prowadząca zajęcia z dziećmi, niezatrudniona w placówce, wypełnia kwestionariusz osobowy w celu sprawdzenia przez dyrektora w Rejestrze przestępców na tle seksualnym, zanim odbędą się zajęcia w wychowankami placówki.

 

Rozdział III
Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

§1

 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy placówki natychmiast informują dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka poprzez rozmowy i kontakt z instytucjami, które udzielają pomocy dziecku.
 4. Dzieci, korzystając ze skrzynki korespondencji piszą informacje i wrzucają do zamkniętej skrzynki. Raz w tygodniu dyrektor placówki wyjmuje listy ze skrzynki i zapoznaje się z ich treścią.
  W przypadku informacji o stosowaniu przemocy, przedstawionej w listach dzieci, dyrektor zwołuje zespół interwencyjny i przedstawia treść listu.

 

Rozdział IV
Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

§1

W przypadku podjęcia przez pracownika placówki podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone podczas urlopowania, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji wychowawcy lub dyrektorowi placówki.

 

§2

 1. Dyrektor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa, oraz informuje ich o podejrzeniu.
 2. Dyrektor powinien sporządzić opis sytuacji rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami, oraz plan pomocy dziecku.
 3. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:
  1. podjęcia przez placówkę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia    krzywdzenia do odpowiedniej placówki;
  2. wsparcia, jakie placówka zaoferuje dziecku;
  3. skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

§3

W przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone przez pracownika placówki, dyrektor placówki ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej.

 1. Dyrektor wzywa opiekunów dziecka, którego krzywdzenie podejrzewa oraz informuje ich o podejrzeniu.
 2. Dyrektor powinien sporządzić opis sytuacji na podstawie rozmów z dzieckiem i jego opiekunami, z pracownikiem wobec , którego zachodzi podejrzenie o krzywdzeniu dziecka, nauczycielami, wychowawcą.
 3. Dyrektor w przypadku negatywnych zachowań pracownika placówki wobec dziecka ustala:
  1. plan działania pomocy dziecku, który zawiera wskazania w § 2 pkt. 3,
  2. kontrakt z pracownikiem, wobec którego zachodzi podejrzenie o krzywdzeniu dziecka zawierający działania eliminujące nieodpowiednie zachowania oraz konsekwencje,
  3. wdraża zaplanowane działania i monitoruje sytuację,
  4. sprawdza czy zaplanowane działania przynoszą rezultaty, jeśli tak zakańcza działanie, lecz monitoruje zachowania pracownika poprzez korespondencję w skrzynkach informacyjnych.
  5. jeśli działania nie przynoszą pozytywnego efektu, dyrektor podejmuje w stosunku do osoby krzywdzącej dziecko działania dyscyplinarne wynikające z kodeksu pracy.
 4. Dyrektor w przypadku podejrzenia przestępstwa popełnionego przez pracownika na szkodę dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem i jego opiekunami:
  1. informuje sprawcę zdarzenia o posiadanej relacji ze zdarzenia i sporządza opis sytuacji oraz ma obowiązek złożenia zawiadomienia na policję lub do prokuratury (obowiązek wynika z art. 304 k.p.k.)
  2. ustala plan działania pomocy dziecku i postępuje jak w § 2 pkt. 3,
  3. wdraża zaplanowane działania i monitoruje przebieg sytuacji,
  4. sprawdza czy zaplanowane działania przynoszą rezultaty, jeśli tak zakańcza działanie, lecz monitoruje zachowania pracownika.
  5. jeśli działania nie przynoszą pozytywnego efektu dyrektor podejmuje w stosunku do pracownika krzywdzącego dziecko działania dyscyplinarne wynikające z kodeksu pracy.

 

§4

 1. W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) dyrektor powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca dziec­kadyrektor, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku (dalej określani jako: zespół interwencyjny).
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w § 2 pkt. 3 Standardów, na podstawie opisu sporządzonego przez psychologa oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.
 3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwen­cyjny wzywa opiekunów dziecka na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

 

§5

 1. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez pedagoga/psychologa opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 2. Pedagog/ psycholog informuje opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji:
  • prokuratura/policja w przypadku popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka,
  • uruchomienie procedury NK – zgłoszenie wniosku do zespołu interdyscyplinarnego w przypadku przemocy w rodzinie,
  • sąd rodzinny – przypadki niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej, braku porozumienia między rodzicami w kwestiach dotyczących dziecka, zagrożenia dziecka demoralizacją.
 3. Po poinformowaniu opiekunów przez pedagoga/psychologa – zgodnie z punktem poprzedzającym – dyrektor placówki składa za­wiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wy­działu rodzinnego i nieletnich.
 4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.
 5. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

 

§6

 1. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Standardów. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.
 2. Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

 

Rozdział V
Zasady ochrony danych osobowych dziecka

§1

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.
 2. Pracownik placówki ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza, oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Pracownik placówki jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§2

Pracownik placówki może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem ano­nimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

§3

 1. Pracownik placówki nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
 2. Pracownik placówki, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się z opiekunem dziecka i zapytać go o zgo­dę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik placówki podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
 3. Pracownik placówki nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 4. Pracownik placówki nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik placówki jest przeświadczony, że jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

 

Rozdział VI
Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy pracownikami placówki, a dziećmi

§1

 1. Pracownicy dbają o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, monitorują sytuacje i dobrostan dziecka.
 2. Pracownicy podejmują działania wychowawcze mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw – wyrażanie emocji w sposób niekrzywdzący innych, niwelowanie zachowań agresywnych, promowanie zasad „dobrego wychowania”.
 3. Dzieci zostają zapoznane z zasadami regulującymi funkcjonowanie grupy uwzględniającymi prawa dziecka (regulamin wychowanków).
 4. Pozytywne zachowania dzieci wzmacniane są poprzez nagradzanie: słowne (pochwała indywidualna, pochwała w obecności dzieci), nagroda rzeczowa, nagroda finansowa.
 5. W każdej sytuacji dziecko jest informowane o konsekwencji zachowania. Konsekwencją nieodpowiedniego zachowania jest odsunięcie dziecka od zabawy na określony czas, zmiana aktywności, odebranie przywileju.
 6. Niedopuszczalne są zachowania: cielesne (szarpanie, bicie, popychanie), słowne (wyzywanie, wyśmiewanie), zmuszanie, negowanie uczuć.
 7. Bezpośredni kontakt z dzieckiem oparty jest na poszanowaniu intymności dziecka. Zasady bezpośredniego kontaktu z dzieckiem ustalane są z wychowankami z poszanowaniem zdania obu stron.
 8. Pracownicy placówki posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

 

Rozdział VII
Zasady ochrony wizerunku dziecka

§1

Placówka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

 1. Upublicznienie przez pracownika placówki wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wi­deo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.
 2. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w ja­kim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie www.youtube.pl w celach promocyjnych).

Wytyczne dotyczące utrwalania wizerunku dziecka (zdjęcia, filmy)

 • Wszystkie dzieci muszą być ubrane.
 • Zarejestrowane obrazy powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedsta­wiać grupy dzieci, a nie pojedyncze osoby.
 • Upewnij się, że fotograf lub osoba filmująca nie spędza czasu z dziećmi ani nie ma do nich dostępu bez nadzoru.
 • Wszelkie podejrzenia i problemy dotyczące nieodpowiednich wizerunków dzieci należy zgłaszać i rejestrować, podobnie jak inne niepokojące sygnały, dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

Wytyczne dotyczące publikowania wizerunków dzieci

 • Używaj tylko imion dzieci; nie ujawniaj zbyt wielu szczegółów dotyczących ich miejsca zamieszkania czy zainteresowań.
 • Zapytaj dziecko o zgodę na wykorzystanie jego wizerunku.
 • Jeśli to możliwe, poproś o zgodę rodziców/opiekunów dziecka i poinformuj wszystkich zainteresowanych o tym, gdzie i w jaki sposób zamierzasz wykorzystać wizerunek dziecka.
 • Staraj się wykorzystywać obrazy pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.
 • Poproś specjalistów o radę w sprawie zamieszczenia obrazów dzieci na stronie internetowej – zarezerwuj czas na obróbkę zdjęć przed zamieszczeniem ich na stronie internetowej. Jeśli filmy wideo pochodzą z serwera Twojej organizacji, to materiał ten może być pobierany, dlatego zaleca się korzystanie z niezależnego serwera.

 

 

Rozdział VIII
Zasady dostępu dzieci do Internetu

§1

 1. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
 2. Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem wychowawcy.
 3. Pracownik ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Wychowawca czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu dzieci podczas zajęć.

 

Rozdział IX
Monitoring stosowania Polityki

§1

 1. Dyrektor placówki wyznacza ………….. jako osobę odpowiedzialną za Standardy ochrony nieletnich w placówce.
 2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów  oraz za proponowanie zmian w  Standardach.
 3. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników placówki oraz rodziców/opiekunów dzieci, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Standardów. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Standardów,
 4. W ankiecie pracownicy placówki, rodzice/opiekunowie dzieci mogą proponować zmiany Standardów, oraz wskazywać naruszenia Standardów w placówce.
 5. Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu przekazuje wypełnione ankiety dyrektorowi placówki.
 6. Dyrektor wprowadza do Standardów, niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom placówki, rodzicom/opiekunom dzieci nowe brzmienie Standardów.
 7. Dyrektor placówki wyznacza ………….. jako osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji zapisów zawartych w Standardach ochrony małoletnich  w placówce.

 

Rozdział X
Przepisy końcowe

§1

 1. Standardy wchodzą w życie z dniem 14 lutego 2024r.
 2. Ogłoszenie Standardów następuje w sposób dostępny dla pracowników placówki, rodziców/opiekunów dzieci w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników i rodziców/opiekunów dzieci oraz zamieszczenie treści Standardów na stronie internetowej placówki.