STATUT STOWARZYSZENIA
tekst jednolity z dnia 30.12.2022 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ze Środowisk Zagrożonych „AMICUS”.

 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, które wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

 3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „AMICUS”.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawna i może rozpocząć swą działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 4

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenie swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 5

 1. Stowarzyszenie spełnia warunki organizacji pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późniejszymi zmianami).

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

§ 6

 1. Celem Stowarzyszenia jest:

a) pomoc dzieciom ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi,

b) wyrównywanie ich szans rozwojowych w dziedzinie:

 • edukacji,
 • zdrowia psychicznego,
 • zdrowia fizycznego,
 • kultury,
 • potrzeb materialnych,

c) zapobieganie marginalizacji społecznej,

d) pomoc wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych.

§ 7

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) udzielanie doraźnej pomocy materialne dzieciom ze środowisk zagrożonych,

b) przygotowywanie imprez kulturalnych i okolicznościowych,

c) finansowanie udziału w imprezach kulturalnych i okolicznościowych,

d) pomoc dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie, szkole, miejscu zamieszkania,

e) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych,

f) organizowanie wypoczynku wakacyjnego,

g) pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców,

h) prowadzenie specjalistycznej terapii rodzin dysfunkcyjnych,

i) organizowanie opieki całodobowej np. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§ 8

 1. Cele statutowe Stowarzyszenia mogą być realizowane zarówno przez działalność nieodpłatną, jak i odpłatną.

 2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 1817 z późniejszymi zmianami), dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10

 1. Stowarzyszenie posiada członków:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 i która złoży deklarację członkowską na piśmie.

 2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na postawie uchwały Walnego Zebrania Członków

 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 12

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 13

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 • z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,

 • z powodu nieopłacania składek za okres pół roku,

 • na pisemny wniosek Zarządu.

c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 14

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

§ 16

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 17

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi orz zaproszeni goście.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 3. Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 5. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie może podejmować decyzje zwykłą większością głosów niezależnie od ilości członków.

 6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego, wspierającego, honorowego.

h) rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansów finansowych i sprawozdań władz Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

l) podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Na zewnątrz Stowarzyszenie reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 2. Zarząd składa się z trzech osób, w tym prezesa, skarbnika i sekretarza.

 3. Prezesa i wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 6. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków

c) sporządzanie planów pracy i budżetów,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

g) skreślanie członków.

 1. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Osoby te nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

f) podpisywanie umów o pracę z Członkami Zarządu

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze.

§ 21

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje :

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji i ofiarności społecznej,

d) prowadzonej działalności gospodarczej,

e) odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

f) odpłatnej działalności Stowarzyszenia.

§ 22

 1. Przedmiotem działalności jest:

 • pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 88.99.Z),

 • działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

 • pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z),

 • pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

 • (PKD 85.51.Z),

 • pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z).

§ 23

 1. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochód przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 24

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 3. Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie lub w kasie Stowarzyszenia.

 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są dwa podpisy prezesa Stowarzyszenia i skarbnika lub dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 5. Niedopuszczalnym jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 6. Nie zezwala się na przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 7. Nie zezwala się na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od Stowarzyszenia przez członków organizacji, lub pracowników oraz ich osób bliskich.

 8. Nie zezwala na wykorzystywanie majątku rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, którym mowa w art. 3 ust.3

 9. Nie zezwala na zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 10. Nadwyżka przychodów nad kosztami uzyskana przez Stowarzyszenie jest przeznaczana na rozwijanie działalności pożytku publicznego.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 25

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch trzecich.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 26

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późniejszymi zmianami).